575 257 000

605 303 939

690 017 510

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez Fonteam Sp. z o.o. w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin Wypożyczalni stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

2. Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat i posiada ważny dowód osobisty i ważne prawo jazdy oraz posiada inny dokument stwierdzający tożsamość. Samochód może być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie najmu posiadające aktualne prawo jazdy.

 

3. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu.

 

4. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

5. Wynajętym samochodem zabrania się holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczonej ładowności oraz palenia w nim papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Za niewywiązanie się z powyższych zakazów będzie podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości 300 zł netto.

 

6. Najemca zobowiązany jest w trakcie użytkowania wynajętego samochodu przestrzegać prędkości administracyjnie dopuszczalnej.

 

7. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia – płatność dokonywana jest kartą płatniczą chyba, że umowa stanowi inaczej. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.

 

8. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał. Najemca pokrywa koszt uzupełnienia przez Wynajmującego ewentualnych braków paliwa.

 

9. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

 

10. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie umowy najmu, o ile przedłużenie przekracza 1 dzień musi być dokonane w formie pisemnej. Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy w czasie krótszym, niż 24 godzin przed upływem terminu na który umowa została zawarta, będzie podstawą do naliczenia oprócz należności za wynajem, także kary umownej w wysokości 500 zł netto.

 

11. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu, mimo braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu, lub w wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy najmu przed upływem czasu na jaki była zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za każdą dobę zwłoki.

 

12. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.

 

13. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.

 

14. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:

• posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, egzemplarz umowy najmu);

• zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych);

• wykonywanie własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych).

 

15.  Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów, kluczyków, utraty tablic rejestracyjnych samochodu zostanie naliczona opłata wg cennika.

 

16. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrot wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

 

17. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

18. Jeżeli uszkodzenie samochodu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, powiadomienia Wynajmującego, a w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do odholowania samochodu na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego.

 

19. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący w wypadku awarii samochodu jest zobowiązany w miarę możliwości zapewnić Najemcy samochód zastępczy w ciągu 48 godzin. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

 

20. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień punktu 23 niniejszego regulaminu) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

• umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków odurzających, psychotropowych bądź bez ważnego prawa jazdy,

• uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (obowiązuje wówczas udział własny kierowcy lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

• wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia

• kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami samochodu

• szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu

• uszkodzenia mechanicznego szyby

• kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe

w w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę w całości. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

 

21. W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz w najbliższej placówce Policji i uzyskania poświadczenia wynikłych strat.

 

22. Najemca pokrywa wszelkie opłaty oraz należności pozostające bezpośrednio w związku z umową najmu, pojazdem i jego użytkowaniem. Dotyczy to w szczególności mandatów karnych, kosztów parkowania i garażowania pojazdu, opłat za płatne odcinki dróg.

 

23. W sytuacji, gdy Wynajmujący otrzyma mandat karny będący wynikiem wykroczenia Najemcy, Wynajmujący wskaże kierującego odpowiednim organom i poinformuje o zaistniałej sytuacji Najemcę. Ponadto Najemca pokryje wszelkie koszty administracyjne związane z obsługa tych płatności lub zapytań kierowanych przez właściwe organy, w tym koszty ewentualnych postępowań egzekucyjnych prowadzonych w związku z dochodzeniem przez właściwe organy zapłaty tych należności.

 

24. W przypadku powstania w czasie trwania umowy najmu szkody komunikacyjnej, zakwalifikowanej przez zakład ubezpieczeniowy jako szkoda całkowita oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości:

• 1000 zł netto dla grupy samochodów A

• 1300 zł netto dla grupy samochodów B

• 1500 zł netto dla grupy samochodów C, Crossover, Kombivan

• 2000 zł netto dla grupy samochodów D, Dostawczy, K, SUV

• 2500 zł netto dla pozostałych grup samochodów

 

25.  W przypadku szkód powstałych na samochodzie, których koszt naprawy nie przekracza udziału własnego w wysokości odpowiedniej dla danej grupy samochodów (pkt. 24 niniejszego regulaminu), Najemca  zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego w szkodzie , który stanowi równowartość kosztów naprawy.

 

26. Kwotę udziału własnego Najemca uiści w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wynajmującego.

 

27. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w wynajętym samochodzie.

 

28. Najemca zobowiązuje się do zwrotu czystego samochodu zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. W przypadku niezastosowania się do tego obowiązku Wynajmujący będzie miał uprawnienie do naliczenia kary umownej w kwocie 50 złotych netto.

 

29. W przypadku zwrotu zabrudzonego lub uszkodzonego pojazdu, Najemca jest zobowiązany poczekać do momentu, aż weryfikacja przez Wynajmującego stan pojazdu będzie możliwa. W przeciwnym razie Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ujawnione w późniejszym czasie uszkodzenia pojazdu.

 

30. Niezależnie od powyższego Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru samochodu od Najemcy w przypadku stwierdzenia używania pojazdu z naruszeniem postanowień umowy, przepisów prawa lub zasad prawidłowego korzystania z wynajętego samochodu. Wszelkie koszty odbioru pojazdu ponosi Najemca.

 

31. Najemca potwierdza, że podane do Umowy dane są prawdziwe, wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie danych Wynajmującego, który będzie ich Administratorem, na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

 

 

Copyright © 2015 fonteam.pl